Školení BOZP a BO

 BOZP a PO

Povinností každého zaměstnavatele je zabezpečit co nejlepší podmínky pro zajištěni BOZP a PO pro své zaměstnance.

 

Dle zákona č.262/2006 Sb- Zákoníku práce a zákona č.309/2006 Sb.musí být v každé organizaci tato oblast zabezpečena odborným pracovníkem, osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP (bezpečnostním technikem) Pro zabezpečení požární ochrany,(dle požárních předpisů)-požárním technikem,preventistou.

 

Nabízíme zajištění, jak komplexních, tak dílčích služeb souvisejících s problematikou BOZP a PO ve Vaši organizaci, firmě.

Celý komplex služeb BOZP a PO - cena stanovena dohodou

Zpracování veškeré dokumentace, pravidelné fyzické kontroly, školeni zamětnanců a vedoucích pracovníků

Perioda těchto komplexních služeb je odvislá od Vašeho přání či potřeb (týdenní, měsíčí, čvrtletní, pololetní až roční)

Dílčí jednorázové služby BOZP a PO

Audit BOZP a PO (možno uplatnit jako roční prověrku) 3500,-Kč

Finanční částka při počtu 5-ti osob

Zpracování osnov školení (zaměstnanců, vedoucích pracovníků a dalšch profesí) 500,-Kčza profesi

Základní proškolení zaměstnanců BOZP+PO+ §3 vyhl.ČBP č50/78 Sb 165,-Kč/za osobu

Vedoucích pracovníků350,-Kčza osobu

včetně ověření jejich znalostí a vyhotovení odborné dokumentace.

Školení a ověření znalosti zamětnanců pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou: 200,-Kčza osobu

Školení a ověření zamětnanců bez el.kvalifikace-pracovník seznámený dle §3vyhl.ČBPč50/78 200,-Kčza osobu

Ceny školení nad 5.osob budou stanoveny dohodou dle rozsahu služeb

Zpracování a hodnocení pracovních rizik-dle četnosti aktivit firmy: cena dohododou

Zavedení systému výchovy a vzdělávání zamětnanců v oblasti BOZP:500,-Kč

Protokol o určení vnějších vlivů-el.zařzení:od 1500,-Kč

Stanovení, poskytování a evidence OOPP-vnitřní směrnice od :800,-Kč

Návrh zařazení zamětnanců do kategorii : od 800,-Kč

Zpracování interního pokynu-zakázané práce těhotným ženám a mladistvým: od 900,-Kč

Zavedení systému evidence a registrace pracovních a školních úrazů-vnitřní směrnice: od 800,-Kč

Vypracování Traumatologického plánu, zavedení knihy drobných úrazů: 900,-Kč

Zpracování posouzení požárního nebezpečí, případně jeho aktualizace :od 900,-Kč(dle četnosti posuzovanýh aktivit)

Vypracování organizačí směrnice požární ochrany pro Vaši organizaci, firmu: 1600,-Kč

Provedení odborné přípravy preventivní požární hlídky-vypracování směrnice: 300,-Kč za osobu

Provedení odborné přípravy preventisty požární ochrany - vypracováni směnice: 900,-Kč/za osobu

Vypracování požárních řádů dle Vašich požadavků a pracovišť:od 400,-Kč za 1 pracovišě

Vypracování požární dokumentace dle Vašeho požadavku a konzultace (auditu):dle dohody

Vypracování požárního evakuačího plánu, požární poplachové směnice: dle dohody .

Tematické a časové plány PO zamětnanců, vedoucích pracovníků, prezent. požárních hlídek, preventisty: 900,-Kč

Zpracování řádu ohlašovny požárů-proškolení osazenstva: 400,-Kč + 400,-Kč za proškolení

Zpracování evidence termínů jednotlivých a pravidelných revizí (na základě auditu): dle dohody

Zajištěí preventivní požární prohlídky včetně zápisu do požární knihy: dle dohody

Další požadavky dle přání a potřeb organizace ,firmy

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou závislé na rozsahu, druhu provozovaných činností a na stupni požárního nebezpečí

Spolupráce je možná formou díčích objednávek,nebo na základě smluvnío vztahu.

Nabídka další odborné dokumentace z BOZP a požární ochrany:

Směrnice pro používání osobních automobilů zamětnavatele: 800,-Kč

Pracovní předpis-BOZP s výpočetní technikou: 600,-Kč

Místní provozní bezpečnostní předpis pro tělocvičny,dopravu,zved. zařízení od 600,-Kč

Provozní bezpečnostní předpis pro mytí oken ve výšce:600,-Kč

Místní bezpečnostní předpis-úklidové práce:600,-Kč

Místní provozní bezpečnostní předpis - pro kuchyně-jídelny: 850,-Kč

Provozní bezpečnostní předpis pro manipulaci a obsluhu s tlakovými lahvemi na plyn:cena dohodou

VZOR smlouvy o poskytování závodní preventivní péči: 400,-Kč

Vybavení lékárniček:informační list

Organizačí směrnice-Bezpečnostní opatření při používání el.spotřebičů1200,-Kč

Organizačí směrnice-Provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu

křovinořezů, sekařek atd. 1200,-Kč

Metodický pokyn k provádění odb. tech. kontrol tělocvičen, tělovýchovného nářadí apod.:800,-Kč

Všeobecné minimální požadavky týkající se bezpečnostních značek a signálů př ipráci :600,-Kč

Organizačí směnice-Provozní bezpečnostní předpis pro kotoučovou pilu:800,-Kč

Bezpečnostní opatření při svářevání-Příkaz ke svařování:800,-Kč

Bezpepečnostní pokyny pro ruční el.nářadí-svařování plamenem, el.obloukem-stojanové brusky-svislé frézky, pákové nůžky, ruční ohýbačky plechů, ruční nářadí a další stroje: 800,-Kč za zaříení

Místně provozní řád plynové nízkotlaké kotelny ve smyslu vyhl.č91/993 Sb .:1200,-Kč

Provozní řád nízkotlaké kotelny na tuhá paliva ve smyslu vyhl.č91/1993 Sb.:1200,-Kč

Požární řád pro dílnu-pro dílnu s dřevoobráběcími stroji archiv,knihovnu,svařovnu,sklad tlakových lahví apod.:1400,-Kč za objekt

Požární poplachové směnice:150,-Kč

 

Další dokumentace dle poždavků zákazníka a formou dohody.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 _____________________________________________

OBSTARAVATEL.CZ

Informace, objednávky, kontakt:

 Tel.: +420 237 837 551, 603 410 238

 e-mail: azr@post.cz